Retourneren

Artikel 5: Herroepingsrecht
14 dagen proberen – Wij willen alleen tevreden klanten.
Daarom heeft u op elke bestelling die u als consument bij ons doet een bedenktijd van 14 dagen.
Dat wil zeggen dat u het product gedurende deze periode kunt bekijken, voelen en aanraken. Wellicht is hetgeen wat u heeft besteld toch niet wat u zocht of is een kleur of formaat toch net niet het juiste. In nagenoeg alle gevallen kunt u uw aankoop aan ons retourneren.
U kunt bijvoorbeeld  uw product binnen of op eigen terrein testen maar niet alvast een tour van 20 kilometer maken.

Informatie indien u een online aankoop bij escooter nederland doet.
U heeft het recht uw online bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar escooter nederland zijn voor de consument zijn eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product niet op naam gezet mogen worden tijdens de 14 dagen bedenktermijn. Het product dient met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat, schadevrij (Zie artikel 5.2. lid 1,2.) en verpakking indien aanwezig aan de ondernemer geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u uitsluitend schriftelijk contact met ons opnemen via info@escooter-winkel.nl.

*Uitzondering herroepingsrecht – maatwerk, special designs en aankopen na proefrit.
Producten die voor de consument en of organisatie op maat worden gemaakt d.m.v. bijvoorbeeld: Logo’s, kleuren, aanpassingen aan frame en exterieur vallen niet onder het herroepingsrecht. Indien u na een proefrit een weloverwogen aankoop doet is deze ook definitief. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na het sluiten van de overeenkomst zowel mondeling dan wel schriftelijk definitief.

Artikel 5.1: Herroepingsrecht
Voorwaarden Herroepingsrecht online/webshop aankoop 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien voldaan word aan de retour voorwaarden. Zie artikel 5.2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 5.2: Herroepingsrecht
Verplichtingen van de consument tijdens de 14 dagen bedenktijd online aankoop

 • 1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product;Voertuig. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel en of tijdens een proefrit zou mogen doen.
  2.Retour voorwaarden. Dit betekend niet op naam gezet, schade vrij, in originele staat zoals bij aanvang 14 dagen bedenktijd, niet aan gesleuteld door niet gemachtigde personen en of ondernemingen; Enkel modificaties en reparaties laten uitvoeren door escooter nederland. of door escooter nederland gemachtigde partners en professionals.
 • 3.De consument is aansprakelijk voor de geleden onkosten en waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1,2. Artikel 5.2. Waardevermindering percentage kan per model verschillen.
 • 4.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of tijdens de aankoop of levering alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft aangeboden.

Artikel 5.3: Herroepingsrecht.
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • 1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email met als onderwerp: herroeping of op andere schriftelijke wijze aan escooter nederland.
 • 2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • 3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en (verpakking indien nog aanwezig), en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • 5.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 • 6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 5.4: Herroepingsrecht – De overeenkomst: Online aankopen
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie overhandigen. De ondernemer mag de consument ook verwijzen naar de website met de daarop gemelde actuele algemene voorwaarden en of herroepingsrecht. Tevens is de ondernemer verplicht de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 5.5: Herroepingsrecht  – Annulering Fysieke aankoop voor/na levering 
1. De consument of organisatie heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of escooter nederland. in zijn verplichtingen tekort is geschoten.
2. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden.
3. Deze geleden schade is vastgesteld op 15% van de aankoopprijs incl. BTW van het geannuleerde voertuig.
4. Indien de consument of organisatie binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft escooter nederland het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de consument of organisatie geen beroep meer doen op de annulering.
5.       Indien u, uw product annuleert/retourneert na de wettelijke bedenktijd. Zie artikel 5.1. is escooter nederland. Genoodzaakt om 50% annuleringskosten van de totale koopsom in rekening te brengen.